Regulamin promocji

Regulamin promocji “Książka za grosz”

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Książka za grosz”.

2. Organizatorem Promocji jest Dimarchi Sp. z o.o. siedzibą w Prudniku (kod: 48-200), adres: ul. Grunwaldzka 1, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000859764, NIP 7551937686, REGON 387027453, kapitał zakładowy 5 000.00 zł. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego book2hand.pl (dalej również: „Sklep”).

Czas trwania promocji i warunki uczestnictwa
§ 2.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2021 r. i trwa do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany czasu obowiązywania promocji w trakcie jej trwania.

4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie – widocznej w kategorii “Książka za grosz” – z zamieszczonych na liście produktów dostępnej pod adresem https://book2hand.pl/kategoria-produktu/ksiazka-za-grosz/ w ramach jednej transakcji.

5. Obniżona cena produktu dotyczy jednej sztuki przedmiotu z ww. kategorii. W przypadku zamówienia większej liczby sztuk objętych promocją, cena 0.01 zł dotyczyć będzie jedynie jednego przedmiotu na liście.

6. Klient może skorzystać z promocji nieograniczoną ilość razy.

7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie https://book2hand.pl/kategoria-produktu/ksiazka-za-grosz/

8. Pula produktów jest dynamiczna, i zmieniana codziennie o godzinie 00:00

9. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi. 

10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną maksymalnie do 1 grosza (Korzyść).

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

Przetwarzanie danych osobowych
§ 3.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://book2hand.pl/regulamin/

Reklamacje
§ 4.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@dimarchi.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe
§ 5.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  • Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie lub na naszej stronie na facebooku dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/onlinebook2hand. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://book2hand.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.