Regulamin

Skrócony Regulamin

Skrócony regulamin świadczenia usług sklepu book2hand.pl

§ 1

book2hand.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Dimarchi sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku przy ulicy Grunwaldzkiej 1.

Dimarchi sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1
48-200 Prudnik
NIP: 755 193 76 86

§ 2

www.book2hand.pl jest sklepem internetowym, specjalizującym się w sprzedaży książek używanych oraz nowych.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem book2hand.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (
  https://book2hand.pl/wp-login.php?action=register ) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz, lub złożyć zamówienie jako użytkownik niezarejestrowany.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 5. Czas na dokonanie płatności wynosi 7 dni, po tym czasie przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności w celu finalizacji zawartej umowy kupna – sprzedaży.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, book2hand.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 3. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 21 dni.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek book2hand.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, book2hand.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, book2hand.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi book2hand.pl

Zwroty rozpatrywane są w następującym trybie:
-Niezbędna jest informacja przesłana na adres mailowy łącznie z wypełnionym formularzem zwrotu. 
-Zwrot powinien odbyć się do siedziby firmy (wszystkie dane są na górze regulaminu)
-Po otrzymaniu przez nas przedmiotu zwrot następuje na konto zamawiającego w terminie do 14 dni od otrzymania przedmiotu. 

Reklamacje rozpatrywane są w następującym trybie:
-Niezbędna jest informacja przesłana na adres mailowy razem z dokumentacją i opisem co się nie zgadza. 
-W terminie do 14 dni rozpatrywana zostaje reklamacja 

§ 7

 1.  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Płatności online
  3. BLIK
  4. Alior Raty

Pełny Regulamin 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu.
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego RODO Online.
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem book2hand.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez
Dimarchi sp. z o.o.
NIP: 755 193 76 86
5. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w szczególności rzeczy, usługi,
prawa i programy komputerowe.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu.
7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
11. Szablon – formularz dostępny w formie elektronicznej, edytowalnego pliku w formacie
doc lub xls, wspierający działania Inspektora Ochrony Danych w zakresie zgodnym z jego
nazwą.
12. Token – unikalny kod zawarty w odnośniku umożliwiającym pobranie szablonu,
dostarczany w wiadomości e-mail potwierdzającej opłacenie usługi.
II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, o którym
mowa w pkt. I. ust. 4. Regulaminu.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w
rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu
internetowego, w tym:
– wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się sprzedawca,
– zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym,
– zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług
świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
– tryb postępowania reklamacyjnego.
2.4. Korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań
technicznych:
2.4.1 urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
2.4.2 poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa – Microsoft Internet
Explorer w wersji nie niższej niż 10, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 55 lub inna
przeglądarka o podobnych parametrach i funkcjach (korzystanie z niektórych typów
przeglądarek internetowych może powodować problemy z niektórymi
funkcjonalnościami Serwisu).
2.4.3 Przeglądarka internetowa, o której mowa w p. 2.4.2, musi akceptować pliki typu 
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie
możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz
osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
2.7. Prowadzący Sklep przed zawarciem umowy sprzedaży udostępnia klientowi nieodpłatnie
niniejszy regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
book2hand.pl. A na żądanie klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się klient.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich
opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sklepu internetowego oraz dokonania
zamówienia jest:
a) akceptacja regulaminu,
b) podanie adresu poczty elektronicznej klienta,
c) podanie danych klienta niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury,
d) wyrażenie przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych
nie zapisanych na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
zawartej na odległość.
e) wybór formy płatności,
f) kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
3.2. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów
Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia
przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w tym dóbr osobistych innych klientów sklepu,
c) dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa,
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre
imię Prowadzącego Sklep.
3.3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego w
okolicznościach wskazanych w ust. 3.2., nie może ponownie korzystać z usług Sklepu bez
uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Prowadzący Sklep podejmuje środki techniczne i
organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
szczególności propagujących przemoc, zniesławiających, naruszających dobra osobiste,
prawa autorskie i własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Prowadzącego Sklep,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Polski prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz ogólnymi zasadami korzystania
z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. Do zakupu towarów oferowanych w sklepie nie jest konieczne założenie konta.
4.2. Ze względu na charakterystykę procesu logistycznego wymagana jest zapłata przed wysłaniem towaru.
4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep
następuje po uprzednim wypełnieniu przez klienta formularza dostępnego na stronie
internetowej sklepu. W formularzu należy podać:
a) wskazane dane niezbędne do zawarcia umowy, w tym dane do wystawienia faktury,
b) adres poczty elektronicznej klienta,
c) wybrać formę płatności,
d) wyrazić zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym,
przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
4.4. Po kompletnym wypełnieniu formularza i wykonaniu wszystkich czynności opisanych w
ust. 4.3., należy kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przez klienta przycisku
„Zamawiam i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym
4.5. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany przez ich dodanie do
koszyka.
4.6. W trakcie składania Zamówienia, klient – aż do momentu naciśnięcia przycisku
„Zamawiam i płacę” – ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonanie
zmiany w zakresie wyboru Towaru. W tym celu klient powinien kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
V. Ceny i metody płatności
5.1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i zawierają
wszystkie składniki, w tym podatek VAT wraz ze wskazaniem wysokości stawki podatku.
Przedsiębiorstwo korzysta z ustawowego zwolnienia z podatku VAT.
5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem szybkich płatności dostępnych w panelu zamówienia.
VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
6.1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę Sprzedaży na odległość lub poza
lokalem przedsiębiorstwa Prowadzącego Sklep, może w terminie 21 dni odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. W celu odstąpienia od umowy
należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu
6.2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6.1. nie przysługuje od umowy dostarczenia treści
cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Prowadzącego Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VII. Reklamacje dotyczące Towarów
7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, za niezgodność z
Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o
ochronie konsumentów i kodeksie cywilnym.
7.2.
7.2.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej:
kontakt@dimarchi.pl lub na adres Prowadzącego sklep: Dimarchi sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1 48-200 Prudnik
7.2.2. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14. dni
(słownie: czternastu) od dnia otrzymania reklamacji od klienta na adres poczty elektronicznej 
lub adres Prowadzącego sklep wskazane w ust. 7.2.1., a w razie gdyby nie było to możliwe,
do poinformowania w tym terminie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.3. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminach wskazanych w 7.2.2. nie stanowi o
uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.
VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres
poczty elektronicznej: kontakt@dimarchi.pl lub pisemnie na adres Kontaktowy sklepu
Dimarchi sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 1 48-200 Prudnik
8.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje dane, w tym imię i nazwisko,
adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej, rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni (słownie
czternastu), a w razie gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie Klienta,
kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.6. Nie rozpatrzenie reklamacji klienta w terminie wskazanym w ust. 8.5. nie stanowi o
uznaniu Reklamacji przez Prowadzącego Sklep.
IX. Administrator Danych
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj.
Dimarchi sp. z o.o., Prudnik, ul. Grunwaldzka 1 48-200 Prudnik, NIP: 7551937686
9.2. Cele i czas przetwarzania
9.2.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania
umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego
zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do
czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
9.3. Odbiorcy danych
9.3.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji
płatniczych;
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa;
e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie
Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym
działalność Prowadzącego Sklep.
9.4. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
9.4.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest
niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi
na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie
danych jest dobrowolne.
9.5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania
mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w
inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem
będącym konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie
będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Prowadzącego sklep.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.